Tư vấn độc lập ERP
   Giám sát triển khai ERP
   Lựa chọn phần mềm phù hợp

Tư vấn độc lập ERP


CND Corporation
Địa chỉ: 194 Cao Đạt, Q.5, TP.HCM
Văn phòng đại diện - CND Corporation
Địa chỉ: 341 Cao Đạt, Q.5, TP Hồ Chí Minh